ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 451638
Page Views 732923
แบบฟอร์มเอกสาร
แฟ้มสะสมงานครู (อ่าน 905) 09 ส.ค. 59
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินต้นเองของครูผู้สอน (อ่าน 658) 09 ส.ค. 59
แบบตัวอย่างบันทึกความร่วมมือ (อ่าน 478) 08 ส.ค. 59
ตัวอย่างจัดชื้อจัดจ้าง (อ่าน 487) 08 ส.ค. 59
แบบรายงานโครงการ (อ่าน 582) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ (อ่าน 598) 01 ส.ค. 59
แบบฟอร์มการทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 674) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 681) 01 ส.ค. 59
แบบประเมินพฤติกรรม 5 ด้าน (อ่าน 503) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกลักษณะอันพึ่งประสงค์ (อ่าน 493) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกการสอนแทน (อ่าน 357) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกข้อมูลค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 277) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกสิ่งเสพติด (อ่าน 286) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง (อ่าน 430) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็บประโยนช์ (อ่าน 266) 01 ส.ค. 59
แบบฟอร์มทัศนศึกษา (อ่าน 320) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม (อ่าน 300) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกการใช้สือการเรียนการสอน (อ่าน 281) 01 ส.ค. 59
แบบบันทึกกิจกรรมเพือนช่วยเพือน (อ่าน 235) 01 ส.ค. 59
สมุดบันทึกความดี (อ่าน 345) 01 ส.ค. 59
แฟ้มสะสมงานนักเรียน (อ่าน 275) 01 ส.ค. 59
ตัวอย่างแบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานครู (อ่าน 421) 01 ส.ค. 59

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔